گزارش عملکرد

گزارش عملکرد سالانه موسسه رعد به شرح زیر است

خلاصه كمكها(ارقام به ريال)

شرح سال ١٣٩۰

سال۱۳۹۱

سال۱۳۹۲ سال۱۳۹۳
كمك بلاعوض ازسوی افراد نیكوكار ۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۸۶۰،۷۲۵،۰۰۰
كمك یارانه اموزشی بهزیستی ۲,۲٤۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳،۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰
كمك از طریق بازارهای خیریه وجشن‌ها ۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۹،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
كمك از طریق حق عضویت ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۷,۴۱۱,۰۰۰

۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰
كمكهای غیر نقدی ٦٣۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰
كمك بلاعوض برای شعب ٣٥۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰

۷۲،۰۰۰،۰۰۰

کمک به آموزش عالی

۱,٨٥٤,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع كل كمكها ٩,٧٢٧,٧۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰
 
 

خلاصه هزینه ها (ارقام به ريال)

شرح سال ١٣٩۰ سال۱۳۹۱

سال۱۳۹۲

سال۱۳۹۳
هزینه های حقوق وآموزش ٢,٨٥٠,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های كارگاههای آموزشی و توانبخشی ‌و مددكاری ٢٠٣,١٤٤,٠٠٠ ۴۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۶۶۳,۰۰۰ ۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های عمومی واداری مجتمع ١,٣٤١,٧٧٨,٠٠٠ ۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵،۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های فرهنگی و نشریات ١,٠٧١,٧٧٨,٠٠٠ ۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های اقلام اهدایی ٦٣۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۴،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های شعب ٤١١,٠٠٠,٠٠٠ ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۸,۹۴۸,۰۰۰ ۲۲۹،۵۰۰،۰۰۰
سایر حسابها و ذخائر ۱,۳٦٦,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۴۷۰،۵۲۵،۰۰۰

هزینه های آموزش عالی

۱,٨٥٤,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳،۰۹۷،۷۰۰،۰۰۰
جمع كل هزینه ها ٩,٧٢٧,٧۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۶۷۲,۶۱۱,۰۰۰

۲۱،۸۰۴،۷۲۵،۰۰۰

گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز

گزارش واحد آموزش سال ١٣٩۰ سال ١٣٩١

سال ١٣٩۲

سال ١٣٩٣
تعداد مراجعه کنندگان ١٣١ نفر

١٩٨ نفر

نفر۹۵

نفر ۱٥٥ 
تعداد پذیرش شدگان

۱۰٦ نفر

۱۳۹ نفر

۷۸ نفر

نفر۹٦

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده (در سه دوره)

٩٨ دوره

٦٨ نفر

۵۳ دوره

۳۸ دوره

تعداد گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

٥٣ مورد

٦٨ مورد

۵۳ مورد ۱۰۷ مورد
تعداد شاغلان در موسسات و مشاغل خانگي

ــ

ــ

۴۲ نفر -

تعداد کارآموزان آموزش دیده (طی سه دوره)

٦٤٨ نفر

۷۳۸ نفر

۷۸۱ نفر

۷٤۱ نفر

گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) رعد مرکز

تعداد جلسات تعداد افراد تحت پوشش

نوع خدمات

سال ١٣٩٠ سال ١٣٩١ سال ١٣٩٢ سال ١٣٩٣ سال ١٣٩٠ سال ١٣٩١ سال ١٣٩۲ سال ١٣٩٣

فیزیوتراپی

٢١٤٩

۱۹۱۱

۹۵۳

۳۱۷٤

١٠٤ نفر

۸۳ نفر

۱۰۱ نفر

۱۱۰ نفر

کاردرمانی

١٨٨٤

۱۶۱۴

۱۹۹۳

۸۸۱

٧٩ نفر

۵۹ نفر

۴۰ نفر

٤۸ نفر
گفتاردرمانی

-

-

۱۲۳

۳۹۹

-

ــ

۲۵ نفر

۳۱ نفر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است